Rejestracja osoby fizycznej – przedsiębiorcy.

Ukraińskie prawo nie zabrania cudzoziemcom zarejestrowania swojej działalności gospodarczej na Ukrainie w formie fizycznej osoby przedsiębiorczej, a ponadto od 30.01.2018 roku, procedura rejestracji dla cudzoziemców została uproszczona. Istnieje tylko kilka dodatkowych wymagań, który muszą zostać spełnione, aby umożliwić obcokrajowcom zarejestrowanie na Ukrainie działalności FOP.

   Rejestracja może być wykonana w Сentrum Nadania Administracyjnych Usług lub u notariusza.

   Procedura rejestracji cudzoziemców regulowana jest ukraińską ustawą „O państwowej rejestracji osób prawnych, przedsiębiorców indywidualnych i grup społecznych.”

  Pierwszą rzeczą, na którą zwracana jest uwaga, jest legalność pobytu obcokrajowca na terytorium Państwa Ukraińskiego.

  Do takich wymogów należą:

  • legalność przekroczenia granicy Państwa Ukraińskiego;
  •  legalność przebywania cudzoziemca na na terytorium Państwa Ukraińskiego;
  • nie otrzymanie zakazu wjazdu takiej osoby na terytorium Państwa Ukraińskiego;
  • posiadanie ważnej wizy, w wypadku gdy państwo rezydenta ma ustalone stosunki wizowe;
  • nie przekroczonie dozwolonych terminów pobytu.

Rejestracja cudzoziemca jako FOP na Ukrainie przewiduje etap rejestracji tej osoby jako podatnika w Krajowym Rejestrze Osób Podatników. Chodzi o uzyskanie konta podatnika (Formularz nr 1). Ukraińskie ustawodawstwo pozwala na uproszczenie systemu podatkowego.

Dokumenty rejestracyjne składane są przez cudzoziemca lub osobę do tego upoważnioną. W przypadku gdy dokumenty rejestracyjne będą złożone osobiście, należy przedłożyć wymagane dokumenty:

  • Paszport zagraniczny (jak również notarialne tłumaczenie paszportu na język ukraiński);
  • Formularz 1 (rachunek karty podatkowej osoby fizycznej – podatnika);
  • Wniosek o rejestrację państwową.

   Wniosek o rejestrację państwową zawiera się w kolumnie – „Miejsce zamieszkania / lokalizacja indywidualnego przedsiębiorcy”.

   Do 30 stycznia 2018 r. cudzoziemiec musiał posiadać zaświadczenie o tymczasowym lub stałym pobycie na Ukrainie w celu zarejestrowania FOP, ale obecnie istnieje uproszczony system, który pozwala na zastąpienie takich certyfikatów umową najmu lub dokumentem własności nieruchomości na Ukrainie.

  Rozpatrzenie dokumentów odbywa się w ciągu jednego dnia od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (z wyjątkiem weekendów i świąt).

  Ostatnim etapem procedury rejestracji jest otrzymanie wyciągu z Wspólnego Państwowego Rejestru Osób prywatnych Prawnych, Przedsiębiorców Indywidualnych i Jednostek Publicznych (UDF). Ten dokument jest w formie elektronicznej, ale zalecane jest uzyskać go od rejestratora w formie papierowej wersji wyciągu.

   Cudzoziemcy i bezpaństwowcy zarejestrowani przez przedsiębiorców zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy są rezydentami i podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak obywatele ukraińscy.